[PL & ENG] Greek Thrace. The land of green.

“Skąd jesteście? Z Rosji? Z Bułgarii? Z Macedonii? Nie? To co Wy tutaj robicie?!”

Rzeczywiście, północno-wschodnia część Grecji, w której rozpoczęłyśmy naszą grecką przygodę nie jest kierunkiem popularnym wśród polskich turystów. Właściwie nie jest kierunkiem popularnym wśród żadnych turystów, chyba że pochodzą oni z sąsiednich krajów. Z czego wynika taki stan rzeczy? Nikt nie odpuszcza sobie przecież wspaniałych zabytków czy nieziemskiej kuchni. Może naprawdę nic tam ciekawego nie ma?

Tracja, bo tak nazywa się ta kraina, jest stosunkowo świeżym nabytkiem Grecji (dołączona w 1923 r.) i zdecydowanie nie przypomina nic z biało-niebieskich obrazków znanych z pocztówek czy mediów społecznościowych. W Tracji króluje zieleń. Zieleń drzew, upraw, roślin porastających łagodne zbocza górskie i żyzne doliny. Nawet rzeka Nestos, przedzierająca się przez region szerokimi meandrami wśród głębokiego kanionu, mieni się odcieniami zieleni. Chyba na próżno szukać w Tracji typowych greckich zabytków. Tutaj przede wszystkim podziwia się naturę: krajobrazy górskie, rezerwaty przyrody czy jaskinie. Czy warto tam jechać? Oceńcie sami.

Pierwszą noc w Tracji, spędziłyśmy w Aleksandropolis gdzie też wynajęłyśmy samochód. W samym miasteczku naszą uwagę zwrócił fragment skamieniałego pnia, który leżał na skwerze w centrum miasta. Okazuje się, że obecna turecka nazwa miasta „Dedeagat” w języku Traków oznaczała „miejsce pełne dębów”. W okolicach Aleksandropolis, zwłaszcza w pobliżu miejscowości Tichero, znajdowane są skamieliny dębów, o wieku 23,6-30,6 mln lat.

Po szybkiej kawie opuściłyśmy miasteczko kierując się w stronę Ksanthi i przełomu Nestosu. Po drodze zatrzymałyśmy się w Makri aby zobaczyć jaskinię Cyklopa.

***

“Where are you from? From Russia? From Bulgaria? From Macedonia? No? So what are you doing here?!”

Indeed, the north-eastern part of Greece where we started our Greek adventure is not a popular destination among Polish tourists. In fact, it is not a popular destination among any tourists, unless they come from neighbouring countries. What does this state of affairs mean? Nobody, after all, gives wonderful monuments or delicious cuisine a miss. Maybe there is nothing really interesting there?

Thrace, that’s the name of this land, is a relatively recent acquisition of Greece (belongs to Greece since 1923) and definitely doesn’t resemble anything of the blue and white pictures known from postcards or social media. In Thrace, green reigns. Green trees, crops, plants growing on gentle mountain slopes and fertile valleys. Even the Nestos river, breaking through the region with wide meanders among the deep canyon, shimmers with shades of green. I think it is in vain to look for typical Greek monuments in Thrace. Here, one primarily admires nature: mountain landscapes, nature reserves or caves. Is it worth going there? Assess it yourself.

We spent the first night in Thrace, in Alexandropolis where we also rented a car. In the town itself, our attention was drawn to a fragment of a petrified trunk lying on the square in the city centre. It turns out that the current Turkish name of the city “Dedeagat” in the language of Thracians meant “a place full of oaks”. In the area of ​​Alexandroupolis, especially near Tichero, fossils of oaks, aged 23.6-30.6 million, are found.

After a quick coffee, we left the town heading for Xanthi and the Nestos river. On the way we stopped in Makri to see the Cyclop’s cave.

Jaskinia Cyklopa w Makri

Makri położone jest na wzgórzu, z którego rozpościera się wspaniały widok na gaje oliwne, równinę i morze Trackie. W zboczu wzgórza znajduje się jaskinia, która według opinii miejscowej ludności jest grotą Cyklopa, oślepionego niegdyś przez mitycznego żeglarza – Odyseusza.

Aby dostać się do jaskini, należy zaparkować samochód przy Kawiarni Zamkowej (Castle Cafe – zaznaczona na mapie) i wybrać się na 15 min spacer wzdłuż ścieżki. Sesja zdjęciowa wśród drzew oliwnych gwarantowana!

***

Cyclops Cave in Makri

Makri is located on a hill, from which one can admire the magnificent view of the olive groves, plain and the sea of Thracia. In the hillside, there is also a cave, which, according to the local people, is a cave of Cyklop, once blinded by a mythical sailor – Odysseus.

To get to the cave, park your car next to the Castle Cafe (marked on the map) and take a 15-minute walk along the path. Photo session among olive trees guaranteed!

r0130758r0130760r0130766r0130769r0130778r0130784r0130793r0130802

Przełom Nestosu (Stenon Nestou)

Przełom Nestosu to wapienny kanion porośnięty soczystą zielenią i wydrążony przez rzekę Nestos, która w tym miejscu wije się szerokimi serpentynami. Gdy dojechałyśmy w to miejsce, panował tam niesamowity spokój. Od ścian kanionu cichym echem odbijały się głosy osób, które zorganizowały sobie biwak w pobliżu rzeki (do którego chętnie bym się zresztą dołączyła). Totalnie sielska atmosfera. Wzdłuż brzegu rzeki biegła kamienna dróżka, wybrałyśmy się więc na niedługi spacer w ramach rozpoznania terenu. Nie będę się zbyt dużo rozpisywać. Było po prostu pięknie!

Przełom Nestosu znajduje się kilka kilometrów od Ksanthi. Samochód zaparkowałyśmy przy, zaznaczonej na mapie, kawiarni Nestos (Coffee Palce Nestos).

***

Nestos river (Stenon Nestou)

There is a part of Nestos river where a limestone canyon covered with lush greenery winds its way into wide serpentines. It was incredibly calm when when we arrived there. The peace was only interrupted by the voices of some people that echoed quietly from the walls of the canyon. Totally idyllic atmosphere. A stone path ran along the riverbank, so we went for a short walk as part of the reconnaissance of the area. I won’t write too much. It was simply beautiful!

The Nestos gorge is located a few kilometers from Xanthi. We parked our car next to Nestos café (Coffee Palce Nestos), marked on the map.

DCIM100MEDIADJI_0018.JPG

DCIM100MEDIADJI_0014.JPG
Pierwszy i ostatni raz kiedy wyciągnęłam w Grecji drona

DCIM100MEDIADJI_0013.JPGDCIM100MEDIADJI_0012.JPGDCIM100MEDIADJI_0008.JPGDCIM100MEDIADJI_0002.JPG

r0130828
Tory kolejki wąskotorowej, która kursuje z Toksotes do Stavroupoli

r0130824r0130814r0130809r0130807

Ksanthi

W Ksanthi spędziłyśmy drugą grecką noc zawierzając książkowemu przewodnikowi, który opisał to miasto jako bramę Tracji. Przez wiele dziesięcioleci Ksanthi było tytoniową stolicą, a okoliczny tytoń należał do najlepszych na świecie! Naszą największą (i właściwie jedyną) atrakcją był leniwy spacer po starszej części miasta w poszukiwaniu XIX-wiecznych rezydencji należących niegdyś do bogatych tureckich i greckich handlarzy tytoniem. Pięknie odrestaurowane i pomalowane na pastelowe kolory budynki prezentowały elementy architektury klasycystycznej, tradycyjnej i orientalnej. Niestety, wiele z nich było też w stanie rozsypki co z drugiej strony dodawało trochę klimatu. W czasach świetności to miasto musiało tętnić życiem.

Zatrzymałyśmy się w całkiem przyjemnym hotelu Xanthippion. Na spacerze przechadzałyśmy się ulicami Antika, Taxiarchon i Mavromichali.

***

Ksanthi

In Xanthi, we spent our second Greek night entrusting to the guidebook which described this city as the gateway to Thrace. For many decades Xanthi was a tobacco capital, and the surrounding tobacco was one of the best in the world! Our biggest (and actually the only) attraction was a lazy walk around the older part of the city in search of nineteenth-century residences that once belonged to rich Turkish and Greek tobacco traders. Beautifully restored and painted in pastel colours, the buildings presented elements of classical, traditional and oriental architecture. Unfortunately, many of them were also in a state of scatter, which on the other hand added some atmosphere. In times of greatness, it must have been a really vibrant city.

We stopped in a nice Xanthippion hotel. We strolled along the streets of Antika, Taxiarchon and Mavromichali.

r0130838r0130841r0130843r0130845r0130846

r0130848
Granaty!

r0130849r0130852r0130854

r0130855
Grecki Kościół Ortodoksyjny

r0130856r0130860

r0130861
Dawny magazyn z czasów tytoniowej prosperity przy ulicy Kapnergaton

I jak Wam się podoba Tracja?

And, how do you like Thrace?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s