[PL & ENG] Greek Thessaly. Meteora – the wonder of nature and man.

Matka natura pozostawiła na naszej planecie dzieła tak wspaniałe, że wszelkie prace stworzone przez człowieka wyglądają na ich tle dość blado. Jak może konkurować wieża Eiffla z Wielkim Kanionem Kolorado albo Empire State Building z, zamieszkałymi przez niezwykłe gatutki zwierząt, wyspami Galapagos? To chyba niezbyt wyrównana walka… dlatego nie warto konkurować a współpracować. Są takie miejsca na świecie, gdzie z połączenia tego co stworzyli natura oraz człowiek powstało coś niesamowitego. Takim dziełem są na przykład Meteory położone na terenie greckiego regionu Tesalia.

Do Meteorów jechałyśmy z Litochoro, w greckiej Macedonii. Wraz z opuszczeniem miejscowości Trikala, znalazłyśmy się na prostym jak drut, 20-kilometrowym odcinku prowadzącym do największej atrakcji Tesalii – Meteorów. Wśród bezkresnych pól uprawnych na horyzoncie powoli malowały się przed nami zarysy wyrastających z ziemi skał. Z daleka nie wyglądało to jakoś specjalnie ale im bliżej tym bardziej nieprawdopodobny był to obrazek. Nie wiedziałyśmy wtedy jeszcze, że znajdujące się przed nami skały to tak naprawdę preludium do tego co miałyśmy zobaczyć. To było takie spokojne wprowadzenie w temat, żeby przypadkiem nie udusić się od zapartego w piersiach dechu na widok prawdziwych skarbów Meteorów. A te ukazały nam się kiedy wjechałyśmy do miejscowości Kastraki. Słupy, masywy i maczugi o najprzeróżniejszych kształtach wyrzeźbione w piaskowcu i zlepieńcu oraz zwieńczone wiekowymi monastyrami wprawiły nas same w osłupienie. To był istny skalny las. Tak też zresztą określano niegdyś to miejsce (oprócz ‘Lithopolis’ znaczące tyle samo co ‘Skalne Miasto’). Dzisiejsza nazwa – meteora znaczy po grecku ‘głazy zawieszone w powietrzu’. Nie bez powodu Meteory są uważane za jeden z cudów świata oraz wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Widok klasztorów zbudowanych na szczytach stromych skał jest po prostu spektakularny. Trzeba przyznać, że mnisi którzy zasiedlili pierwsze monastyry w XIV/XV wieku, przeszli samych siebie jeśli chodzi o znalezienie najbardziej odosobnionych i najmniej dostępnych dla zwykłych śmiertelników miejsc.

W okresie świetności szczyty niedostępnych skał wieńczyły 24 monastyry. Dzisiaj udostępnionych do zwiedzania jest sześć (cztery należące do mnichów i dwa do mniszek). My podziwiałyśmy je jedynie z daleka.

***

Mother nature left on our planet creations so great that all man-made works look quite pale on their background. How can the Eiffel Tower compete with the Grand Canyon of Colorado or the Empire State Building with the unusual species of animals inhabiting the Galapagos Islands? It’s probably not a fair fight… that’s why it’s not worth competing but cooperating. There are places in the world where something amazing has been created from the combination of what nature and man created together. Such work is, for example, Meteora located in the Greek region of Thessaly.

We drove to Meteora from Litochoro, in Greek Macedonia. With the departure of the town of Trikala, we found ourselves on a straight road, a 20-kilometer stretch leading to the biggest attraction of Thessaly – Meteora. Among the endless farmlands, the outlines of rocks growing out of the ground slowly appeared on the horizon. It didn’t really look special from a distance, but the closer we were, the more amazing the picture became. We didn’t know at the time that the rocks in front of us were actually a prelude to what we were supposed to see. It was a calm introduction to the subject, so as not to suffocate from the breath taken away at the sight of the real treasures of Meteora. And these appeared to us when we entered the village of Kastraki. The pillars and massifs of various shapes carved in sandstone and conglomerate and topped with centuries-old monasteries made us stupefied. It was a real rock forest. This is also the way it was once described (apart from Lithopolis, which means the ‘Rock City’). Today’s name – meteora means “boulders suspended in the air” in Greek. There is a reason why Meteora is considered one of the wonders of the world and inscribed on the UNESCO World Cultural and Natural Heritage List. The view of the monasteries built on the tops of the steep rocks is simply spectacular. Admittedly, the monks who settled the first monasteries in the fourteenth / fifteenth century, outdone themselves in terms of finding the most isolated and least accessible to ordinary mortals places.

In the period of splendor, the tops of inaccessible rocks were crowned by 24 monasteries. Today, six are open to visitors (four belonging to monks and two to nuns). We only admired them from a distance.

Poniżej nasza trasa po Meteorach. Below is our route around Meteora.

r0131065

r0131071
Taverna Gradenia w Kastraki. Polecam!
r0131075
Widok na monastyr Św. Mikołaja (po lewej) i pustelnika Warłama (po prawej)
r0131076
Monastyr Roussanou

r0131077r0131080

r0131085
Monastyr Varlaam
r0131086
Monastyr Roussanou
r0131087
Zbliżenie na skałę
r0131088
Monastyr Varlaam

r0131095r0131096

r0131098
Monastyr Varlaam
r0131100
Monastyr Varlaam
r0131101
Kolejka i Wielki Meteoron w tle
r0131103
Wielki Meteoron

r0131107r0131108r0131109r0131110

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s